LIDMAATSCHAP - Oldtimerclub De Maasroute

Oldtimerclub
De Maasroute
Oldtimerclub
De Maasroute
Ga naar de inhoud
Lidmaatschap


Lid worden van De Maasroute
Personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van een rijdende auto van het jaar 1970 of ouder kunnen lid worden. Als lid kan men worden toegelaten, nadat men een schriftelijk verzoek tot toelating bij het bestuur heeft ingediend, liefst op voorspraak van een lid. Het bestuur beslist over de toelating en kan aan de toelating nadere voorwaarden stellen. Het bestuur is bevoegd, zonder opgaaf van redenen de toelating tot lidmaatschap te weigeren. Tegen deze weigering staat geen beroep open. In dit geval wordt het aspirant-lid in kennis gesteld van de beslissing.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Ereleden: Tot erelid kunnen door de algemene ledenvergadering worden benoemd: Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van de belangen van de vereniging, danwel voor het door deze vereniging nagestreefde doel.

Donateurs: Als donateurs kunnen toetreden natuurlijke personen, rechtspersonen of bedrijven, die de vereniging volgens de bij het huishoudelijk reglement vastgestelde regelen geldelijk wensen te steunen. Het bestuur beslist over al dan niet toelating. De bijdrage is variabel. Aanmelden kan via info@de-maasroute.nl.
Powered by 24/7 - Conective
© 2019 - Alle rechten voorbehouden

Oldtimerclub De Maasroute
Zuidhollandsedijk 51
5171 TK Kaatsheuvel
www.de-maasroute.nl
demaasroute@ziggo.nl

Uitloggen
Terug naar de inhoud